قسمت اول
آرشیو تحلیل نمادهای خمحرکه-خودرو-شپاکسا-کاما-غگل-شغدیر-غبهار-فملی-وصنعت-شفارس-های وب-وایران از مرداد 1399 تا خرداد 1400
پخش ویدیو
قسمت دوم
آرشیو تحلیل نمادهای آریا- آریان- بالاس- بکاب- بجهرم- بکهنوج- بمیلا- بنو- پارسان- پاکشو- تاپیکو- تیپیکو- ثاخت- فخوز- دی از مرداد 1399 تا خرداد 1400
پخش ویدیو
قسمت سوم
آرشیو تحلیل نمادهای خبهمن- غمینو- کهمدا- نوری- آ اس پ- انرژی 3 - بترانس- برکت- پترول- تکشا- تملت- خساپا- وآیند- وتوس- وتوصا از مرداد 1399 تا خرداد 1400
پخش ویدیو